Lokeshvaraya

Andere Bezeichnung für Avalokiteshvara (tib. Chenresig).